Facebook Twitter
business--directory.com

Nhãn: quản lý

Bài viết được gắn thẻ Quản Lý

Dịch Vụ Thực Hiện

Đăng trên Bước Dều 4, 2024 bởi Denver Mallick
Ngành công nghiệp dịch vụ ở Hoa Kỳ đang cung cấp một phần cực kỳ quan trọng của tổng sản phẩm quốc gia.Điều đó có nghĩa là các khái niệm và nguyên tắc của "sản xuất" đã thích nghi thuận lợi cho các hoạt động phi sản xuất như ngân hàng, chăm sóc sức khỏe và du lịch.Chức năng sản xuất có thể ngày càng là một thách thức trên toàn thế giới...

Sự Gia Tăng Của Kiểm Tra Lý Lịch điều Hành

Đăng trên Có Thể 18, 2021 bởi Denver Mallick
Để có thể bảo vệ bản thân khỏi những tình cờ không may tiềm năng sau này, nhiều công ty hiện đang cần điều tra sâu rộng về các chuyên gia tương lai để xác minh việc làm của họ cộng với lịch sử giáo dục cũng như thông tin liên quan đến bất kỳ hành vi sai trái nào trong quá khứ.Như với bất kỳ một số loại điều tra nền trước khi làm việc khác, các công ty cần có những tiết lộ phù hợp...